Biziň üstünliklerimiz

2205

                    

  ÝURDUMYZYŇ ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ TALYPLARYNYŇ ARASYNDA OKUW DERSLERI BOÝUNÇA 2021-NJI ÝYLYŇ DEKABR AÝYNDA GEÇIRILEN DÖWLET BÄSLEŞIGINDE GAZANAN NETIJELERI   


                       
                    

                  
                   

                     
                                          
                                     
                      
                                       

HALKARA DEREJESINDE GEÇIRILEN OLIMPIADALARDA UNIWERSITETIMIZIŇ TALYPLARYNYŇ GAZANAN ÜSTÜNLIKLERIWolga döwlet tehnologiýalar uniwersitetiniň gurnamagynda 2021-nji ýylyň mart-aprel aýlarynda geçirilen Halkara açyk internet olimpiadasy


Materiallaryň garşylygy dersi boýunça


Myratmuhammedow Begmyrat                 3-nji ýyl    Altyn

Tukatow Ahmet                 2-nji ýyl    Altyn

Kakageldiýew Muhammetmyrat         2-nji ýyl    Kümüş         Himiýa dersi boýunça


Rehimkulyýewa Mähri                                       4-nji ýyl                      Kümüş

Weliýewa Oguljeren                         3-nji ýyl                      Bürünç

Şatlykow Rozybaý                                 2-nji ýyl                      BürünçEkologiýa dersi boýunça


Gutyýew Arazmuhammet                         4-nji ýyl            Kümüş

Nedirowa Merjen                         1-nji ýyl    BürünçFizika dersi boýunça


Myradowa Gülaýym                         4-nji ýyl    Bürünç

Merdanowa Aýna                         3-nji ýyl    Bürünç

Nuryýewa Bägül                         2-nji ýyl    BürünçKazan Federal Uniwersitetiniň gurnamagynda “Магистриум” atly 2022-nji ýylyň aprel aýynyň 14-ine geçirilen “Global Governance and Leadership and culture” ugry boýunça online ders bäsleşigi


Hudaýberdiýew Ýaran                         1-nji ýyl            Bäsleşigiň ýeňijisi

Rejepowa Gurbansoltan                         2-nji ýyl            Bäsleşigiň ýeňijisiHalkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň  gurnamagynda 2022-nji ýylyň 27-30-njy aprel aralygynda geçirilen Açyk Halkara Matematika olimpiadasy


Nurjaýew Ýazjuma                         2-nji ýyl    II orunÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň  gurnamagynda 2022-nji ýylyň 4-nji maýynda geçirilen “Himiýa” dersi boýunça halkara internet olimpiadasy


Şatlykow Rozybaý                         2-nji ýyl    I orun

Weliýewa Oguljeren                         3-nji ýyl    I orun

Çaryýewa Şemşat                         1-nji ýyl    II orun

Rehimkulyýewa Mähri                         4-nji ýyl    III orun


Türkmenistanyň döwlet energetika institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň maý aýynyň 10-14-i aralygynda geçirilen “Nazary mehanika” dersi boýunça I Açyk halkara internet olimpiadasy

 

Kakageldiýew Daýanç                         3-nji ýyl            II orun

Jumagulyýew Pyhamberguly                         4-nji ýyl    II orunDöwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň maý aýynyň 17-sine “Iňlis dili” dersi boýunça geçirilen I halkara internet olimpiadasy


Hudaýberdiýew Ýaran                         1-nji ýyl    I orun

Rejepowa Gurbansoltan                         2-nji ýyl    I orun

Seýidow Serdar                         3-nji ýyl    II orun

Bekmuradowa Aýgül                         3-nji ýyl    II orun

Meredow Kerim                         1-nji ýyl    II orun

Yslamberdiýewa Aýbölek                         5-nji ýyl    III orun

Atakişiýew Mübärek                         2-nji ýyl    III orun

Bäşimow Baýrammyrat                         2-nji ýyl    III orun

Berdiýewa Gurbanjemal                         3-nji ýyl    III orun

Şamyýew Merdan                         5-nji ýyl    III orun

Babaýew Kuwwat                         2-nji ýyl    III orun

Orunowa Dilfuza                         3-nji ýyl    III orunTürkmen döwlet binagärlik – gurluşyk institutynyň gurnamagynda 2022 – nji ýylyň maý aýynyň 20-sine geçirilen “Materiallaryň garşylygy” dersi boýunça Halkara açyk internet olimpiadasy


Tukatow Ahmet                                 2-nji ýyl    I orun

Myratmuhammedow Begmyrat                 3-nji ýyl            II orun

Mämmedow Polat                                 1-nji ýyl    III orun

Ýazmuhammedowa Gülnabat                         1-nji ýyl    III orun
ÝURDUMYZYŇ ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ ARASYNDA GEÇIRILEN ONLAÝN DERS BÄSLEŞIKLERINDE UNIWERSITETIMIZIŇ TALYPLARYNYŇ GAZANAN ÜSTÜNLIKLERI


Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň gurnamagynda 17-18-nji martynda Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary we Himiýa derslerinden geçirilen Açyk internet olimpiadasy

 

Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary dersinden


Jumakulyýew Agajan                  4-nji ýyl    I orun

Baltaýew Babamurat                          2-nji ýyl    III orunHimiýa dersinden


Weliýewa Oguljeren                          3-nji ýyl     I orun

Şatlykow Rozybaý                          2-nji ýyl     III orunTürkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 1-nji aprelinde geçirilen Kompýuter grafikasy dersi boýunça Internet olimpiadasy


Porsyýew Gadyr                           4-nji ýyl     III orun

Kerwenmuhammedow Ahmetmuhammet           3-nji ýyl                     II orun

Babaýew Mergen                           3-nji ýyl     III orunTürkmen döwlet maliýe institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde geçirilen Matematika dersi boýunça bäsleşik


Nurjaýew Ýazjuma                            2-nji ýyl       I orun

Halnazarow Toýly                            1-nji ýyl       I orun

Ýakubowa Aýşat                            3-nji ýyl       I orun

Babageldiýewa Aýnabat                            2-nji ýyl       II orunTürkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň aprel aýynyň 15-ne geçirilen “Ýaşlarymyz geljege uly ynam bilen, sportda ösüşler sanly ulgam bilen” atly internet bäsleşigi


Janmyradow Babahan                    2-nji ýyl        III orunTürkmen döwlet maliýe institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 20-nji aprelinde “Intellektual eýeçilik” boýunça iňlis dilinde geçirilen internet bäsleşigi


Seýdow Serdar                                    3-nji ýyl I orun

Hudaýberdiýew Ýaran                                    1-nji ýyl II orun


Türkmen oba hojalyk institutynyň gurnamagynda Inžener we kompýuter grafikasy boýunça 2022-nji ýylyň aprel aýynyň 21-22-sinde geçirilen 4-nji Açyk internet grafika olimpiadasy


Inžener grafikasy


Mommadow Sapargeldi                     3-nji ýyl   I orun

Porsyýew Gadyr                     4-nji ýyl   II orun

Orazlyýew Eziz                             3-nji ýyl           III orun


Kompýuter grafikasy


Kerwenmuhammedow Ahmetmuhammet              3-nji ýyl            II orun

Porsyýew Gadyr              4-nji ýyl    II orunTürkmen oba hojalyk institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 5-nji maýynda geçirilen Geodeziýa boýunça I internet ders bäsleşigi


Aýnaýew Sopy                               3-nji ýyl     III orunMyrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň gurnamagynda “Iňlis dili” dersi boýunça maý aýynyň 12-sine geçirilen onlaýn ders bäsleşigi


Berdiýewa Gurbanjemal                                3-nji ýyl      III orunTürkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň maý aýynyň 20-sine geçirilen “Sanly ykdysadyýet” boýunça onlaýn ders bäsleşigi


Jumakulyýew Agajan                         4-nji ýyl      III orun


Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň gurnamagynda 2022-nji ýylyň maý aýynyň 21-sine geçirilen Biologiýa boýunça onlaýn ders bäsleşigi


Gulladyýew Ýusup                                 3-nji ýyl      III orun

Nurnepesowa Bägül                                 2-nji ýyl      III orunÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň gurnamagynda 25-27-nji maýda geçirilen “Maglumat tehnologiýalary bilim, ylym saglyk ulgamlarynda” atly bäsleşik


Rüstemow Derýa                                 5-nji ýyl       II orun

Nurgeldiýew Şükür                                 4-nji ýyl       II orunTürkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň maý aýynyň 28-ne geçirilen “Matematika” boýunça onlaýn ders bäsleşigi


Mämmedow Polat                                  1-nji ýyl        III orunSeýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň maý aýynyň 28-ne geçirilen Açyk biologiýa internet olimpiadasy


Amangeldiýewa Güljennet                  1-nji  ýyl         II orunS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň gurnamagynda 2022-nji ýylyň iýun aýynyň 7-sine “Maşynlaryň detallary we konstruirlemegiň esaslary” dersi boýunça geçirilen internet olimpiadasy


Myratmuhammedow Begmyrat                           3-nji ýyl         I orun

Kakageldiýew Daýanç                           3-nji ýyl         II orun

Kerwenmuhammedow Ahmetmuhammet                   3-nji ýyl                          III orun

Porsyýew Gadyr                      4-nji ýyl                          III orunGazak-nemes uniwersitetiniň gurnamagynda talyplaryň arasynda iýun aýynyň 13-14-i aralygynda geçirilen “Durnukly ösüşiň maksatlary” atly halkara bäsleşiginiň ýurt tapgyry


Hudaýberdiýew Ýaran                                                 1-nji ýyl                          I orun

Guwanjow Nurgeldi                                                      4-nji ýyl                         II orun
Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52