Kitaphana

8892

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň kitaphanasynda Hormatly Prezidentimiziň türkmen ýaşlarynyň, halkara ölçeglerine laýyk derejede ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly döwrebap hünärmenler bolup ýetişmegi ugrunda edýän taýsyz tagallalaryny birkemsiz durmuşa geçirmek üçin ähli şertler döredilen. Kitaphanada 110 orunlyk okalgasyndan başga-da, döwrebap kompýuter programmalary esasynda gurnalan 50 orunlyk elektron okalgadan, şeýle hem ýokary tizlikli internet ulgamyndan professor-mugallymlarymyz we talyplarymyz bökdençsiz peýdalanýarlar. Şeýle hem, okuw ýylynyň dowamynda kitaphananyň elektron okalgasynyň işini kämilleşdirmek we ýurdumyzyň bilim edaralarynyň elektron kitaphanalarynyň bitewi ulgamyny döretmek hem-de ony internet ulgamyna birleşdirmek babatda alnyp barylýan taýýarlyk çäreleri bilen bir hatarda, onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek boýunça zerur bolan işler yzygiderli geçirilýär. Uniwersitetde okuw sapaklaryny giňişleýin özleşdirmek we ýerine ýetirilýän ylmy-barlag işlerinde peýdalanmak üçin 500 müňe golaý kitap gaznasy bolan kitaphanada ähli döwrebap şertler döredilen. Uniwersitetiň kitaphanasynyň umumy gory täze neşirden çykan dürli ugurly döwrebap edebiýatlar bilen yzygiderli baýlaşdyrylýar.

Paýlaş

Sport

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň kitaphanasynda Hormatly Prezidentimiziň [...]

Sanly bilim

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň kitaphanasynda Hormatly Prezidentimiziň [...]

Kitaphana

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň kitaphanasynda Hormatly Prezidentimiziň [...]

Medeniýet

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň kitaphanasynda Hormatly Prezidentimiziň [...]

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm