Aýdym-sazly dabarada mukaddes Garaşsyzlygymyz wasp edildi

258
Golaýda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Açyk asmanyň astynda, uniwersitetimiziň bagy-bossanlyga bürenen gözel meýdançasynda geçirilen dabara ýokary okuw mekdebimiziň 1-nji ýyl talyplary, professor-mugallymlary gatnaşdylar.
Dabarada uniwersitetimiziň medeniýet merkeziniň çeper höwesjeňleriniň ýerine ýetirmeklerinde baýramçylyk konserti ýaýbaňlandyryldy. Konsertde talyp ýaşlarymyzyň ýerine ýetiren şirin aýdym-sazlary, ajaýyp tanslary bu ýere gelenleriň kalplaryny joşa getirdi. Konsertiň dowamynda ýerine ýetirilen edebi-sazly kompozisiýa dabara özboluşly öwüşgin çaýdy.
Baýramçylyk dabarasynyň dowamynda ajaýyp zamanany peşgeş beren, bagtyýar durmuşda ýaşamaga, döredijilikli zähmet çekmäge, medeniýetli dynç almaga ajaýyp mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza alkyş sözleri beýan edildi.
Kadyr BATYROW,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň 
oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň dänäni gaýtadan işlemek hünäriniň 4-nji ýyl talyby.

Paýlaş

26/09/2023

Olimpiada

Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm