Zümerret hlorella - türkmen daýhanlary üçin ýerli önümçiligiň «super döküni»

370
Zümerret reňkli kiçijik deňiz ösümligi - hlorella, häzirki wagtda dünýäni gazanan iň meşhur «önüm» boldy. Ownuk öýjükleriň üstünlik gazanmagynyň sebäbi, peýdaly maddalaryň baý mazmuny bolup, olaryň häsiýetleri adam işjeňliginiň dürli ugurlarynda, şol sanda ösümlikleri, guşlary we haýwanlary iýmitlendirmek, aryçylyk we beýleki ýerlerde giňden ulanylmagydyr.
Ýaşyl «super dökün», ýurdumyzyň balyk, maldarçylyk, ekerançylyk we guşçylyk pudaklarynda ulanýan türkmen oba hojalykçylary tarapyndan hem halandy. Şeýle hem öz öndürijilerimiz, ýagny hlorellany suwuk, asma, poroşok we pasta görnüşlerinde öndürýän ýerli «Çemenli gapla» we «Pajarla» kompaniýalarymyz bar. Kärhanalaryň ýolbaşçylary S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen Oba hojalyk uniwersitetinde her hepde geçirilýän ylmy ýygnaga gatnaşdylar. Bu gezekki seminaryň mowzugy täsin deňiz ösümligi boldy.
Telekeçiler foruma gatnaşyjylara dökün öndürmek döwründe geçirilen synag işleri, şeýle hem hlorellanyň haýwanlaryň iýmitine iýmit goşundylary hökmünde giňden ulanylmagy, topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrmakda ulanylyşy, suwotularyň tohum gögerişini köpelmekdäki, iýmleriň siloslanmagyndaky peýdalary we ş.m barada gürrüň berdiler.
Maglumat üçin: hlorellada A, B1, B2, B6, C, PP, K we beýleki witaminler bar. Ol janly agramy, mallaryň, guşlaryň we balyklaryň öndürijiligini ýokarlandyrýar, kesellere garşylygy ýokarlandyrýar. Onuň düzümindäki antibiotik hlorelliniň bakteriýalara, wiruslara we protozoa garşy täsire eýedir. Mundan başga-da, suwotular daşky gurşaw üçin örän möhüm bolan kislorody bölüp çykarmak üçin ýagtylygy we kömürturşy gazyny ulanýarlar.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm