Uniwersitetimizde şokolad we konditer önümçiligi hakynda ylmy-tejribe duşuşygy geçirildi

168
Ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda telekeçilerimize döwlet tarapyndan ähli babatda döredilýän mümkinçilikler bu pudagyň has-da ösmegine uly ýardam edýär. Bu günki gün hususy telekeçilermiz tarapyndan öndürilýän dürli azyk önümleriniň halkara abraýy, daşary ýurtlarda olara bolan isleg barha artýar. Şolaryň arasynda elbetde konditer önümçiligi aýratyn orny eýeleýär. 
Häzirki wagtda konditer önümçiliginde Belgiýa, Russiýa Federasiýasy, Germaniýa ýaly döwletleriň önümleri uly islegden peýdalanýar. Şol ýurtlaryň tehnologiýalarynyň indi telekeçilerimiz tarapyndan özümizde ornaşdyrylyp, ýurdumyzda konditer önümlerini öndürýän kärhanalaryň açylmagy buýsandyryjy wakadyr. S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetimizde hepdäniň şenbe güni geçirilen ylmy-tejribe duşuşygynyň bu gezekki temasy hem ýurdumyzda konditer we şokolad önümçiligi bilen  baglanşykly boldy. Ylmy-tejribe duşuşygynda “Altyn Ýunus” hususy kärhanasynyň hünärmeni Maksat Öwezow çykyş edip, ol çykyşynda kärhananyň önümleri we häzirki wagtda alyp barýan işleri dogrusynda giňişleýin gürrüň berdi. Ýagny, “Altyn Ýunus” hususy kärhanasy 2014-nji ýylda döredilip, häzirki wagtda bu kärhana konditer, çigit, sakgyç ýaly önümleri bilen halkyň arasynda bellidir. Hususy kärhananyň bir bölegi Mary welaýatynda ýerleşip, ol ýerde çigit, pisse, sakgyç ýaly önümler öndürilse, bir bölegi Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynda ýerleşip ol ýerde esasan konditer önümleri öndürilýär. Bu kärhanada dürli şokolad önümleri Belgiýanyň tehnologiýasy esasynda öndürilip, olar Springa, Tower, Atom, Todino, Baffer ýaly atlar bilen içerki söwda nokatlarymyzda uly meşhurlyk gazanýarlar. Şeýle-de hünärmen öz çykyşynda “Altyn Ýunus” hususy kärhanasynda 500-den gowrak işgärleriň zähmet çekip, häzirki wagtda kärhananyň önümleri Gazagystan, Russiýa Federasiýasy, Gyrgyzystan, Azerbeýjan, Täjigistan, Owganystan ýaly ýurtlara eksport edilýändigini we geljekde Mongoliýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Hytaý, Belorussiýa ýaly ýurtlara hem eksport etmek meýilleşdirilýändigini aýratyn belledi.
Ylmy-tejribe duşuşygynda soňra Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýet agzasy Şamämmet Annaýew çykyş edip, ýurdumyzda telekeçilerimize giňden goldaw berilmeginiň netijesinde öndürilýän azyk önümleriniň halkara bazarynda uly islegden peýdalanýandygyny, täze gadamlar bilen başlanan “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” bolsa önümlerimiziň geçen ýylkydan hem köp mukdarynyň daşary ýurtlara çykarylmagynyň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Şeýle-de ol “Altyn Ýunus”, “Hasar” ýaly hususy kärhanalarda dünýäniň ösen ýurtlarynyň tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagynyň dünýä bazarynda bäsleşige ukyply harytlaryň öndürilýändiginiň subutnamasydygyny belläp geçdi. 
Çykyşlar tamamlanandan soňra oňa gatnaşyjylar şokolad we konditer önümçiliginiň dürli usullary boýunça özara pikir alyşdylar. Duşuşygyň ahyrynda çykyş edenlere minnetdarlyk bildirilip, indiki ylmy-tejribe duşuşygynyň daglyk we tokaý sebitlerinde pisse, mindal agaçlaryny ösdürip ýetişdirmeklik boýunça geçirilmegini teklip berdiler.  
Ýaran Hudaýberdiýew
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň 
Oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy fakultetiniň 
Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit taýýarlyk ugrynyň 
2-nji ýyl talyby

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52