S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

6922

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti ýurdumyzyň oba hojalyk toplumy we dokma senagaty pudagy üçin hünärmenleri taýýarlaýan ýokary okuw mekdebidir.
Uniwersitet özüniň esaslandyrylan ýylyndan bäri (1930ý.) ýokary bilimli agronomlaryň, maldarlaryň we mal lukmanlarynyň, gidromeliorasiýa we oba hojalygynyň mehanizasiýasy boýunça inženerleriň, ykdysatçylaryň, buhgalterleriň, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýji inžener-tehnologlaryň, dokma we ýeňil senagaty boýunça hünärmenleriniň onlarça müňüni taýýarlady.
Uniwersitetiň kafedralarynda tejribeli professor-mugallymlar döwrebap hünärmenleri taýýarlamagy özüniň esasy maksady edinip, döredijilikli zähmet çekýärler. Olaryň düzüminde birnäçe Türkmenistanyň Ussat mugallymlary, ylymlaryň doktorlary we kandidatlary, tejribeli professorlar, dosentler we uly mugallymlar bar.
Uniwersitetde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň „John-Deere“ we “Caterpillar” hem-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “Claas” kompaniýalarynyň okuw merkezleri açylyp, ol ýerde talyplara häzirki zaman kuwwatly we ýokary öndürijilik bilen işleýän oba hojalyk tehnikalaryny dolandyrmagyň hem-de tehniki ideglerini ýerine ýetirmegiň çylşyrymly syrlary öwredilýär.
Uniwersitetiň Okuw-tejribe hojalygynda alymlaryň, professor-mugallymlaryň we talyplaryň bilelikde ylmy-barlag hem-de tejribe-synag işlerini geçirmek üçin zerur şertler döredilen.
Uniwersitetiň garamagynda Botanika bagy, Maldarçylyk we weterinariýa ylmy-önümçilik merkezi, Magtymguly etrabyndaky ylmy-önümçilik synag merkezi hereket edýär. Bu merkezlerde talyp ýaşlar bilen geçirilýän nazary okuwlary we ýerine ýetirilýän ylmy-barlag işleri önümçilik bilen giňişleýin utgaşdyrylýar.
Aşgabat şäherinde, Mary we Lebap welaýatlarynda uniwersitetiň Agrosenagat orta hünär okuw mekdeplerinde ýurdumyzyň oba hojalyk we dokma senagaty pudaklary üçin, ýörite orta hünär bilimli döwrebap hünärmenler taýýarlanylýar.
Uniwersitetde häzirki zaman kompýuter-tehniki serişdeleri bilen enjamlaşdyrylan okuw binalary, ähli ýaşaýyş-durmuş şertleri döredilen umumy ýaşaýyş jaýlary, merkezi naharhana, talyplar hammamy, durmuş hyzmatlaryny edýän nokatlar, abzallaşdyrylan ýapyk we açyk sport meýdançalary, uly we kiçi mejlishanalar, internet ulgamy, okuw-ylmy we çeper edebiýatlary özünde jemleýän kitaphana, giň okalga zaly, elektron okalgasy, taryhy we haýwanat muzeýleri, saglygy goraýyş gullugy talyplaryň hyzmatynda.
Talyplar esasy okuw sapaklaryndan boş wagtlary uniwersitetde geçirilýän dürli sport ýaryşlaryna, döredijilik bäsleşiklerine we “Altyn asyr” medeniýet merkeziniň çeper höwesjeňleriniň işine işjeň gatnaşýarlar.
Uniwersitetiň fakultetlerinde aşakdaky hünärler we taýýarlyk ugurlary boýunça ýokary bilimli hünärmenler taýýarlanylýar:
 • Agronomçylyk
 • Agrohimiýa we topragy öwreniş
 • Ösümlikleri goramak
 • Bagbançylyk, miweçilik we gök ekerançylyk
 • Ýüpekçilik
 • Tokaý we seýil bag hojalygy
 • Oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy
 • Ýyladyşhana hojalygy
 • Agroekologiýa
 • Weterinar lukmançylygy
 • Zootehniýa
 • Atçylyk
 • Senagat balykçylygy
 • Kinologiýa
 • Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (oba hojalygynda)
 • Ykdysadyýet (oba hojalygynda)
 • Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (oba hojalygynda)
 • Oba hojalygyny mehanizmleşdirmek
 • Melioratiw işleri mehanizmleşdirmek
 • Ýer gurluşygy we kadastry
 • Tebigy süýümleri egirmek
 • Tikinçilik önümçiliginiň tehnologiýasy
 • Mata önümçiligi
 • Pagtanyň ilkinji işlenilişi
 • Miwe-gök önümlerini gaýtadan işlemek
 • Et-süýt önümlerini gaýtadan işlemek
 • Ösümlik ýagyny öndürmek
 • Dänäni gaýtadan işlemek
 • Gidromeliorasiýa
 • Oba hojalygy (inžener-mugallymlary taýýarlamak)

Sport

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti ýurdumyzyň oba hojalyk [...]

Sanly bilim

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti ýurdumyzyň oba hojalyk [...]

Kitaphana

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti ýurdumyzyň oba hojalyk [...]

Medeniýet

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti ýurdumyzyň oba hojalyk [...]

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm