Ussat agronom

1778
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň «Ussat agronom» atly ylmy gurnagy Agronomçylyk fakultetiniň düzüminde döredildi. Onuň agzalary agronomçylygyň dürli ugurlary boýunça, esasan, agromeýdançada, okuw-tejribe hojalygynda hem-de ýyladyşhanalarda ylmy-barlag işlerini alyp barýarlar. 
Gurnagyň agzalarynyň başlangyjy bilen uniwersitet we fakultet derejesinde ylmy-amaly maslahatlar, bäsleşikler geçirilýär. Alnyp barylýan işler «Ussat agronom» atly diwar gazetinde şöhlelendirilýär. Bulardan başga-da, türkmen tebigatynyň gözel ýerlerine gezelençler, halypa agronomlar bilen duşuşyklar yzygiderli guralýar.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm