Ýaş agroekolog

1701
Agroekologiýa fakultetiniň «Ýaş agroekolog» ylmy gurnagynda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ekologik başlangyçlary, agroekologiýanyň möhüm meseleleri düýpli öwrenilýär hem-de wagyz edilýär. Gurnagyň agzalary ýurdumyzyň aýratyn goralýan tebigy ýerleri, şol sanda paýtagtymyzdaky Botanika bagy bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýärler. Şeýle-de tebigatyň gözel ýerlerine syýahatlar guralýar, ylmy bäsleşiklerdir ylmy-amaly maslahatlara işjeň gatnaşylýar.
 «Ýaş agroekelog» ylmy gurnagynyň agzalary ekologiýa degişli halkara guramalar, ugurdaş düzümler bilen işjeň gatnaşyk saklaýar. Muňa mysal hökmünde 2023-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan uniwersitetiniň Inžener ekologiýasy kafedrasynyň professor-mugallymlary bilen geçirilen «Daşky gurşawyň howa şertlerini goramagyň innowasion tehnologiýasy» atly onlaýn okuwyny görkezip bolar. Bu ugurlarda gazanylanlar «Ýaş agroekolog» diwar gazetinde beýan edilýär.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm