252038

Täzelikler

«Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde ýaşlaryň orny» atly  ylmy-taslama bäsleşiginiň 1-nji tapgyry jemlendi 25/05/2023 «Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde ýaşlaryň orny» atly ylmy-taslama bäsleşiginiň 1-nji tapgyry jemlendi
Dowamy
Oba hojalygynda telekeçiligiň guralyşy we dolandyrylyşy boýunça okuw maslahaty geçirildi 19/05/2023 Oba hojalygynda telekeçiligiň guralyşy we dolandyrylyşy boýunça okuw maslahaty geçirildi
Dowamy
Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk agentligi bilen tejribe alşylýar 16/05/2023 Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk agentligi bilen tejribe alşylýar
Dowamy
Damjalaýyn suwarmak-suwy tygşytly ulanmak 10/05/2023 Damjalaýyn suwarmak-suwy tygşytly ulanmak
Dowamy
Uniwersitetimizde Beýik Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi 10/05/2023 Uniwersitetimizde Beýik Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi
Dowamy
Uniwersitetimiziň talybynyň ýokary derejedäki üstünligi 10/05/2023 Uniwersitetimiziň talybynyň ýokary derejedäki üstünligi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Watan habarlary | 04.06.2023 05/06/2023 Watan habarlary | 04.06.2023
Dowamy

Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy bäş esse artdy 04/06/2023 Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy bäş esse artdy
Dowamy

Kazanda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi 04/06/2023 Kazanda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi
Dowamy

«Ýaňlan, Diýarym! — 2023» telebäsleşigiň Aşgabat şäher tapgyry geçirildi 04/06/2023 «Ýaňlan, Diýarym! — 2023» telebäsleşigiň Aşgabat şäher tapgyry geçirildi
Dowamy

Resmi: Benzema «Realy» terk eder 04/06/2023 Resmi: Benzema «Realy» terk eder
Dowamy

Parižde Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan köpçülikleýin welosiped ýörişi geçirildi 04/06/2023 Parižde Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan köpçülikleýin welosiped ýörişi geçirildi
Dowamy

04/06/2023 "Aşgabat" seýilgähinde Rus diliniň güni we A.S.Puşkiniň doglan güni bellenildi
Dowamy

Türkmenistanyň ilçihanasy Buharestde welosipedli ýöriş gurady 04/06/2023 Türkmenistanyň ilçihanasy Buharestde welosipedli ýöriş gurady
Dowamy

Aşgabatda Džuzeppe Werdiniň 210 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçirildi 04/06/2023 Aşgabatda Džuzeppe Werdiniň 210 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçirildi
Dowamy

Welosipediň taryhy 04/06/2023 Welosipediň taryhy
Dowamy

Türkmen-özbek gümrük nokatlarynyň arasynda «sanly TIR» ulgamy synagdan geçirildi 04/06/2023 Türkmen-özbek gümrük nokatlarynyň arasynda «sanly TIR» ulgamy synagdan geçirildi
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy 03/06/2023 Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy
Dowamy

Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi 03/06/2023 Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Hindistandaky otly heläkçiligine gynanç bildirdi 03/06/2023 Serdar Berdimuhamedow Hindistandaky otly heläkçiligine gynanç bildirdi
Dowamy

Watan habarlary | 03.06.2023 04/06/2023 Watan habarlary | 03.06.2023
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52