JAN WATANYM TÜRKMENISTAN!


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň durmu-şynyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler mähriban Ar-kadagymyzyň üstünlikli durmuşa geçirýän «Döwlet adam üçindir!» di-ýen ynsanperwer syýasatynda öz aýdyň beýanyny tapýar. Hormatly Pre-zidentimiziň çuňňur pähim-parasdyndan kemal tapýan başlangyçlar, pikirler bu günki gün mähriban halkymyzyň we bütin adamzat kowmunyň parahat, abadan durmuşda ýaşamaklygyna gönükdirilen.
Çünki Gahryman Arkadagymyz her bir çykyşlarynda Ýer ýüzünde parahatçylygy we ynanyşmagy berkarar etmek, halkymyzyň şöhratly ta-ryhy, medeni-ruhy mirasy, däp-dessurlaryna hormat goýmak, ýaşlarymyzyň watanymyzda alnyp barylýan işlere guwanmak we buýsanmak duýgularyny ösdürmek, Watana bolan söýgüniň iň ýokary derejedäki mertebedigini aýytmak bilen özüniň halkymyza yzygider peşgeş berýän eserlerinde hem görkezýär.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly ak arzuwlar, ýagşy umytlar bilen başlady. Ine bu gün biziň baýry ýokary okuw jaýymyzda hem Hor-matly Prezidentimiziň täze ýyl agşamy türkmen halkyna sowgat beren “Jan Watanym Türkmenistan” atly goşgusy bilen tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.
Kämil eserler ynsan kalby üçin bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyk. Çünki şeýle eserler suwsan beden suwdan ganyp heýjana gelşi ýaly ruhy kanagatlanma, lezzet berýär.
Milli Liderimiziň halkymyza yzygider peşgeş berýän eserlerinde halkymyzyň şöhratly geçmişi, dünýä jemgyýetçiligine beren gymmatlyklary, türkmeniň bedewi, alabaý iti, nepis halylary, Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky şäherleri, watan garaşsyzlygy, watan mukaddesligi, bereketli topragynda ösýän ösümlikleriň dermanlyk häsiýetleri, berkarar döwletimiziň, halkymyzyň dünýä ösüşlerine goşan we goşýan goşantlary barada baý maglumatlary berilýär. Bu eserler halk hojalygynyň islendik pudagynda zähmet çekýän adamlar üçin, okap bilim alýan ýaşlar üçin gymmatly hazyna –maglumat çeşmesidir.
Dabarada halypa mugallymlarymyz we ýürekleri buýsanyçdan doly talyplarymyz çykyş etdiler. Halypa mugallymlar Gahryman Arkadagymyzyň her bir eserinde bolşy “Jan Watanym Türkmenistan” goşgysynda hem eziz topraga bolan tagzym, söýgi, ogul-gyzlara buýsanç, agzybir-asuda durmuşyň waspçysy bolan çagajyklaryň gülki sesleri, gözelligiň nusgasyna deňeläýän Garaşsyz baky Bitarap Watanymyzyň gözelligi barada ajaýyp sazlaşykly setirlerdigini belläp geçdiler.
Talyp ýaşlarymyz bolsa döredip beren şeýle ajaýyp döwüründe ýaşaýandyklaryna, okaýandyklaryna buýsanyp ýürek joşgunlary bilen çykyş etdiler, goşgular okadylar.
Halkymyzyň bol-elin abadan durmuşyň hözürini görüp ýaşamaklary üçin aladalar edýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bosun, işleri hemişe rowaçlyklara beslensin, galamynyň ujy ýiti bolsun.
Aýsona Durdyýewa
Maglumat ulgamlary we sanly tehnologiýalar kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi