«Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde ýaşlaryň orny» atly ylmy-taslama bäsleşiginiň 1-nji tapgyry jemlendi

821

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 5-nji iýunynda dabaraly bellenjek Daşky gurşawy goramagyň Bütindünýä güni mynasybetli S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň guramagynda «Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde ýaşlaryň orny» atly ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilýän ylmy-taslama bäsleşiginiň 1-nji tapgyryna jemi 123 adam, şol sanda Türkmenistandan 93 adam, daşary ýurtlardan 30 adam gatnaşdy. Eminler toparynyň çözgüdine laýyklykda, olaryň 70-si, şol sanda Türkmenistandan 57-si, daşary ýurtlardan 13-si 2-nji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazandy.
Bäsleşigiň 1-nji tapgyryna gatnaşyjylaryň we nobatdaky tapgyra geçenleriň sanawy bilen şu ýerden tanşyp bilersiňiz. 
«Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde ýaşlaryň orny» atly ylmy-taslama bäsleşiginiň 2-nji tapgyrynyň geçiş tertibini siziň dykgatyňyza ýetirýäris:

«Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde ýaşlaryň orny» atly ylmy-taslama bäsleşiginiň 2-nji tapgyrynyň
GEÇIŞ TERTIBI: 
Bäsleşigiň 2-nji tapgyry 2023-nji ýylyň 1 — 3-nji iýuny aralygynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň baş binasynda oflaýn, şeýle-de onlaýn görnüşlerde geçiriler.
Bäsleşigiň 1-nji güni — 01.06.2023 ý.

10:00 — 10:10 Onlaýn görnüşde bäsleşige gatnaşyjylary hasaba almak 
                                (gatnaşyjylar üçin salgylanma)
10:10 — 10:15 Abdyýewa Gurbanjemal, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
10:15 — 10:20 Ýusupowa Oguljan, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
10:20 — 10:25 Halmuhammedow Ysmaýyl, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
10:25 — 10:30 Hallyýew Döwlet, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
10:30 — 10:35 Nurmyradowa Tawus, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
10:35 — 10:40 Baýlyýew Baýly, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
10:40 — 10:45 Nurýagdyýew Daýanç, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
10:45 — 10:50 Kemalowa Şasoltan, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
10:50 — 10:55 Artykowa Güljemal, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
10:55 — 11:00         Gurbandurdyýew Muhammetnazar, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
11:00 — 11:05         Amanowa Mährijemal, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
11:05 — 11:10         Begnazarow Babanazar, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
11:10 — 11:15         Narbaýewa Amangül, 
                                Türkmen oba hojalyk instituty
11:15 — 11:20         Ahmedow Döwran, 
                                Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
11:20 — 11:25         Makgyýewa Uzukjemal,
                                Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
11:25 — 11:30         Babakulyýewa Aýbölek, 
                                Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
11:30 — 11:35  Toýlyýew Guwanç, 
                                Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
11:35 — 11:40  Rahmedow Muhammet, 
                                Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty
11:40 — 11:45         Gurbanmyradowa Mahym,
                                Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty

11:45 — 12:00 Çykyşlaryň netijelerini jemlemek

Bäsleşigiň 2-nji güni — 02.06.2023 ý.
11:00 — 11:10         Onlaýn görnüşde bäsleşige gatnaşyjylary hasaba almak  
                                (gatnaşyjylar üçin salgylanma)

11:10 — 11:20  Bähbit Joraýew, 
                                Uşak uniwersiteti
11:20 — 11:30  Olşewskaýa Anna, 
                                Belarus döwlet agrar-tehniki uniwersiteti
11:30 — 11:40  Hirsa Ruslan, 
                                Belarus döwlet oba hojalyk akademiýasy 
11:40 — 11:50  Amosowa Olýa, 
                                Belarus döwlet oba hojalyk akademiýasy 
11:50 — 12:00  Fetisow Wýaçeslaw,
                                Belarus döwlet oba hojalyk akademiýasy 
12:00 — 12:10 Iwannikowa Darýa, 
                                Russiýanyň halklaryň dostlugy uniwersiteti
12:10 — 12:20 Kudrin Ilýa, 
                                D.I.Mendeleýew adyndaky Russiýanyň himiki-tehnologiýalar uniwersiteti
12:20 — 12:30 Lukýansewa Darýa, 
                                D.I.Mendeleýew adyndaky Russiýanyň himiki-tehnologiýalar uniwersiteti
12:30 — 12:40 Tolstow Maksim, 
                                D.I.Mendeleýew adyndaky Russiýanyň himiki-tehnologiýalar uniwersiteti
12:40 — 12:50 Oşs Wiktoriýa, 
                                D.I.Mendeleýew adyndaky Russiýanyň himiki-tehnologiýalar uniwersiteti
12:50 — 13:00 Gaýypnazarow Söhbet, 
                                N.N.Burdenko adyndaky Woronež döwlet lukmançylyk uniwersiteti 
13:00 — 13:10 Şadurdyýew Gowşut, 
                                Gazak-nemes uniwersiteti
13:10 — 13:20 Abdyýunus Isaýew,  
                                HAS Green Academy

13:20 — 13:30 Çykyşlaryň netijelerini jemlemek
13:30 — 15:00 Günortanlyk arakesmesi
15:00 — 15:05 Oflaýn görnüşde bäsleşige gatnaşyjylary hasaba almak, 
                                Geçirilýän ýeri: S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň baş binasy

15:05 — 15:10 Şamyradow Atajan,
                                Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
15:10 — 15:15 Berdiýew Rüstem,
                                Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
15:15 — 15:20 Söýünowa Zybagözel, 
                                Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
15:20 — 15:25 Maşadow Gurbangeldi, 
                                Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
15:25 — 15:30 Jumamyradowa Bilbil, 
                                Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti
15:30 — 15:35 Öwezowa Akmaýa,
                                 S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
15:35 — 15:40 Muhammedowa Selbi, 
                                S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
15:40 — 15:45 Allakulyýewa Gülälek,
                                S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
15:45 — 15:50 Nurnepesowa Bägül, 
                                 S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
15:50 — 15:55 Taňňyýewa Nurbibi, 
                                S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
15:55 — 16:00 Rahmanow Hydyr, 
                                S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
16:00 — 16:05 Ýazmuhammedow Maksat, 
                                S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
16:05 — 16:10 Rejepowa Nurgözel,
                                S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
16:10 — 16:15 Hudaýberdiýew Ýaran, 
                                S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

16:15 — 16:30 Çykyşlaryň netijelerini jemlemek

Bäsleşigiň 3-nji güni — 03.06.2023 ý.
11:00 — 11:10  Oflaýn görnüşde bäsleşige gatnaşyjylary hasaba almak,
                                Geçirilýän ýeri: S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň baş binasy
11:10 — 11:15  Annamuradowa Maýede, 
                                Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
11:15 — 11:20  Beghanow Jemşit, 
                                Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
11:20 — 11:25  Täçewa Ogulşirin, 
                                Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
11:25 — 11:30  Şamyradowa Oguljahan, 
                                Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
11:30 — 11:35  Nuradinowa Sewara, 
                                Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
11:35 — 11:40  Söýünjowa Ogulnar, 
                                Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
11:40 — 11:45  Abdyýewa Züleýha,
                                Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
11:45 — 11:50  Gurbanowa Aýlar, 
                                Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
11:50 — 11:55  Kösäýew Merdan, 
                                Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
11:55 — 12:00  Ýazlakow Daýanç,
                                Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
12:00 — 12:05 Rejepow Sapargeldi, 
                                Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
12:05 — 12:10 Saryjaýew Serdar, 
                                Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk instituty
12:10 — 12:15 Annaýew Orazguly, 
                                Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty

12:15 — 12:30 Çykyşlaryň netijelerini jemlemek
12:30 — 14:00 Günortanlyk arakesmesi

14:00 — 14:10 Oflaýn görnüşde bäsleşige gatnaşyjylary hasaba almak, 
                                Geçirilýän ýeri: S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň baş binasy
14:10 — 14:15 Babaýew Merdan, 
                                Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
14:15 — 14:20 Orazowa Merjen, 
                                Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
14:20 — 14:25 Ballyýewa Nurjemal, 
                                Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
14:25 — 14:30 Kakabaýew Süleýmangeldi,
                                Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
14:30 — 14:35 Allakow Guwandyk,
                                Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
14:35 — 14:40 Begow Diýar,
                                Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
14:40 — 14:45 Begnazarowa Täjibossan, 
                                Türkmen döwlet medeniýet instituty
14:45 — 14:50 Berdiýewa Bilbil, 
                               Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty
14:50 — 14:55 Meredowa Oguljennet, 
                                Türkmen döwlet maliýa instituty
14:55 — 15:00 Bäşimowa Şirin, 
                               Türkmen döwlet maliýa instituty
15:00 — 15:05 Orazow Bähbit, 
                                Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

15:05 — 15:20 Çykyşlaryň netijelerini jemlemek
15:20 — 16:00 Bäsleşigiň netijelerini jemlemek

Eminler toparynyň agzalary:
1. Darýa Kiwulýa
2. Ilhom Begmatow
3. Durdymyrat Gadamow
4. Pirli Kepbanow
5. Myratberdi Akyýew 
6. Toýly Myradow

Bäsleşige gatnaşyjylara özlerine berlen wagt (reglament) boýunça çykyş etmeklerini haýyş edýäris. Bäsleşigiň ýeňijileri 5-nji iýunda — Daşky gurşawy goramagyň Bütindünýä gününde yglan ediler. Bäsleşigiň jemleýji tapgyryna gatnaşyjylara uly üstünlikleri arzuw edýäris!

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52