HASYL TOÝY RYSGAL - BEREKEDIŇ WE BOLÇULYGYŇ NYŞANY


Topragyň bereketliligi we ekinleriň hasyllygyny ýokarlandyrmakda ylma möhüm orun degişlidir. Häzirki wagtda ýurdumyzyň alymlarynyň ygtyýarynda pudaklaýyn ylmy-barlag institutlarynyň, tejribe hojalyklarynyň, ylmy-barlag merkezleriniň uly ulgamy bardyr. Olar dünýäniň iň öňdebaryjy tejribelerini öwrenmegiň, barlaglary geçirmegiň, iň esasy bolsa, geljegi uly işläp taýýarlamalary durmuşa geçirmegiň uly ulgamyna öwrüldi.
Oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan düýpli özgertmeler, oýlanşykly kabul edilýän çözgütler ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge hem-de türkmen topragynda öndürilýän ýokary hilli önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmaga gönükdirilendir. Edermen oba zähmetkeşleri özleri barada döwletimiz tarapyndan yzygiderli edilýän alada yhlasly zähmetler bilen jogap berýärler, ekinleriň bol hasylyny öndürmek arkaly ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmäge mynasyp goşantlaryny goşýarlar.
''Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany'' ýylynda hasyl toýunyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň edermen gallaçy kärendeçileri Watan harmanyna 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý etdiler. Halkymyzyň başyny göge ýetiren bu zähmet üstünligini gazanmakda ahally gallaçylarynyň, hünärmenleridir tehniki işgärleriň hyzmaty uludyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda ''ak altynyň'' gyzgalaňly ýygymy hem dowam etdirilýär. Ýeri gelende aýtsak, şu ýyl Ahal, Mary, Lebap, Daşoguz welaýatlarymyzda ýetişdirlen pagta hasylyny Watan harmanyna şertnamalaýyn borçnamalaryny artygy bilen tabşyrmak göz öňünde tutulýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda obasenagat toplumynda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler öz saldamly miwelerini berýär. Daýhanlara öň hiç bolmadyk ýeňillikler berilýär, ulgamy tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrmak işi amala aşyrylýar, ata-babalarymyzyň ýeri oýlanyşykly peýdalanyşlary baradaky köp asyrlyk tejribeleri bilen sazlaşykda işjeň durmuşa geçirilýän innowasiýalar oba hojalygyny çalt ösdürmegiň berk binýady bolup durýar. Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ynsanperwer başlangyçlary bilen Ahal welaýatynda ägirt uly maýa goýum taslamasy- welaýatyň täze dolandyryş merkeziniň gurluşygy alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiz '' Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda'' bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak, şeýle hem Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini gurmak maksady bilen 2019-njy ýylyň 4-nji martynda '' Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkezini gurmak hakyndaky'' karara gol çekdi.
Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijilere berilýän yzygiderli döwlet goldawlary, türkmen obasyny mundan beýläk-de ösdürmegiň kuwwatly ykdysady binýat bilen üpjün edilmegi pudagyň önümçilik möçberiniň häzirki artyşynyň kepilidir.
Däp boýunça, her ýyl bellenilýän hasyl toýy oba hojalyk ýylynyň jemi jemlenip, ekerançylarymyzyň janypkeşli zähmetini, türkmen topragynyň bereketini, saçaklarymyzyň bolçulygyny alamatlandyrýar. Türkmenistan gadymy we baý ekerançylyk medeniýetiniň ýurdudyr. Häzirki wagtda topraga aýawly garamak täze many-mazmuna eýe bolýar, obalylar iň bir häzirki zaman oba hojalyk tehnologiýalaryna hem-de ata-babalarymyzyň ekerançylyk tejribelerine eýe bolýarlar. Hasyl toýunda pagta, bugdaý taýýarlamakda öz boýun alan borçnamalaryny abraý bilen ýerine ýetiren pagtaçylarymyzyň uly ýeňşi bellenilýär we şa serpaýy bilen iň öňdebaryjy daýhanlar sylaglanýarlar. Diýmek, ýurdumyzda daýhanlaryň ýokary öndürijilikli zähmet çekmegi, olaryň ýokary hasyl ösdürip ýetişdirmegi özleriniň päk zähmetleriniň miwelerinden peýdalanmak arkaly durmuş abadançylyklaryny yzygiderli ýokarlandyrmagy üçin ähli şertler döredilendir.Zähmetkeş babadaýhanlarymyza şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän Mähriban Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun, oba hojalyk pudagymyzy ösdürmekdäki we halkymyzy bolelin durmuşda ýaşatmakdaky alyp barýan il-ýurt bähbitli işleri üstünliklere beslensin!
Jennet Babamyradowa
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Weterinar lukmançylygy fakultetiniň talyby.