Berkarar döwlet-bagtyýar zaman


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda häzirki wagtda ýaşlary ökde hünärmenler bolup ýetişmeklerinde, olaryň ylymly-bilimli döredijilikli zähmet çekmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Şol mümkinçiliklerden peýdalanyp ýaşlar öz hünärleriniň ökde eýeleri bolup, yhlasly zähmet çekýärler.
Ýaşlaryň döredijiligini, zehinini, ukyp-başarnygyny ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda dürli ugurlar boýunça dürli bäsleşikler yzygiderli geçirilýär.
Şolaryň biri hem “Watan” gazetiniň redaksiýasy we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň syýasy geňeşi bilen bilelikde geçiren şanly Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy mynasybetli yglan edilen “Parahatlyk – ýürek baýdagy, Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” atly bäsleşigi geçirildi. Şol bäsleşikde özüniň döredijilikli zähmet ukybyny görkezip, II orna mynasyp bolan S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Ekologiýa kafedrasynyň mugallymy Maral Orazowa bäsleşigi gurnaýjylaryň Hormat haty bilen sylaglandy.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda yzygiderli geçirilýän şeýle döredijilikli bäsleşikler ýaş nesiller üçin mundan beýläkde has-da kämilleşmeklerine, batly gadamlar bilen gitmegiň görelde mekdebi bolup durýar.
Döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ugurlarynda düýpli özgertmeleriň amala aşyrylýan häzirki döwründe, şeýle işler ösen şahsyýetiň kemala getirilmegine, giň gözýetimli, döwrebap bilimli, öňlerinde goýlan maksada ýetmäge päk ýürekden ymtylýan, ýokary hünärli işgärlere bolan jemgyýetçilik talaplaryny kanagatlandyrylmagyna gönükdirilendir.
Amanowa Ogulbagt
Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymy