MILLI GARAŞSYZLYGYMYZYŇ 30 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANAN WELOSIPEDLI ÝÖRIŞLER


Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli welosipedli ýöriş geçirildi. Bu barada «www.trend» habarlar agentliginiň beren habaryna salgylanyp, «www.turkmenistan.gov.tm» saýty habar berýär. Gürrüňi edilýän sport çäresini Türkmenistanyň Azerbaýjandaky ilçihanasy Bakuwyň milli parky bilen bilelikde gurady.Oňa diplomatik korpusyň wekilleri, türkmenistanly talyplar we welosporty söýüjiler gatnaşdylar. Welosipedçiler säher bilen Azerbaýjanyň Döwlet baýdak meýdançasynda duşuşdylar. Ýörişkenarýaka bulwaryň ýodalarynda geçirildi. Weloýörişiň oňa gatnaşanlarda ýakymly täsir galdyrandygyny aýtmak gerek.
Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan weloýöriş geçirildi.Russiýada ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly senesini dabaralandyran köpçülikleýin weloýörişiň geçirilendigi barada «SanktPeterburg» teleýaýlymynyň habaryna salgylanyp, «www turkmenistan.gov.tm» saýtyhabar berýär. Köpçülikleýin sport çäresini dünýä türkmenleriniň Sankt-Peterburgda hereket edýän «Mekan» türkmen medeniýeti guramasy gurady. Oňa şäheriň ýaşaýjylary bilen birlikde türkmenistanly talyplar hem gatnaşdylar. Murin seýilgähinde guralan weloýörişe gatnaşyjylar 3kilometr aralygy geçdiler. Sport çäresiniň guramaçylykly geçirilendigini bellemek gerek
Taýýarlan Abdyaly AMANALYÝEW, sport synçysy.