GARAŞSYZLYK BAGTY


Şu ýyl, ýene¬de sanlyja günlerden mähriban halkymyz ýurdumyzyň baş baýramyny mukaddes Garaşsyzly-gymyzyň şanly 30 ýyllyk ýubileýini belent ruhubelentlik bilen baýram eder. Häzirki wagtda bolsa eziz Diýarymyzyň ähli künjeklerinde, şol sanda merjen paýtagtymyz Aşgabatda bu şanly senäni mynasyp garşylamak maksady bilen taýýarlyk işleri batly depginlerde alnyp barylýar. Şunda Aşgabat şäheriniň gözel keşbiniň baýramçylyk lybasyna bürenendigi buýsanç bilen bellenilmäge mynasypdyr. Ak mermerli paýtagtymyzyň aýna ýaly arassa şaýollarydyr köçeleriniň ugry, jemgyýetçilik we medeni desgalaryň töweregindäki meýdançalarda guralan «Garaşsyzlyga 30 ýyl» diýen ýazgylary, baýramçylyk bezeglerini synlanyňda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne guwanjyň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň bagtyýar raýatlarynyň asuda we abadan geljegi ugrunda durmuşa geçirýän beýik işlerine buý¬ sanjyň goşalanýar.
Hormatly Prezidentimiziň: «Garaşsyzlyk ýyllarynda ýokary depginler bilen durnukly ösýän ykdysadyýetli häzirki zaman döwletini gurmak, adalatly raýat jemgyýetini berkarar etmek, ýaşamak üçin amatly şertleri döretmek ugrunda ýurdumyzda ägirt uly işler amala aşyryldy» diýip belleýşi ýaly, mukaddes Garaşsyzlyk ata Watanymyzyň özbaşdak döwlet hökmünde hemmetaraplaýyn pajarlap ösmegi, ýokary netijeleri gazanmagy üçin ähli zerur şertleriň binýady bolup durýar. Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň aýdyň ýoly bilen öňe barýan ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ulgamlarynda ýetilýän belent sepgitler ähli halkymyzy täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar. Geçen sanlyja ýyllaryň içinde Watanymyzyň ähli künjekleri we baş şäheri tanalmaz derejede özgerdi. Aýratyn hem häzirki zaman binagärlik sungatynyň milli ýörelgelerimiz bilen sazlaşykly utgaşdyrylmagy arkaly bina edilen, ak mermere beslenen desgalaryň, gür bagly seýilgähleriň jemlenen mekanyna öwrülen paýtagtymyzyň nurana keşbi Ýer ýüzüne halkymyzyň Garaşsyzlyk bagtyny buşlaýar.
Merjen şäherimiziň islendik künjegine göz aýlanyňda hem, mähriban halkymyzyň baýramçylyk joşgunyny görmek bolýar. Paýtagtymyzyň çar künjegini bezeýän baýramçylyk şygarlary, bezegleri ak şäherimiziň ýaşaýjylarynyň we myhmanlarynyň göwün guşuny ganatlandyryp, Watanymyza bolan söýgüsini artdyrýar. Amala aşyrylýan şeýle beýik özgertmeleriň gözbaşynda duran Gahryman Arkadagymyza bolan sagbolsunlar joşgunly kalplara dolýar.
Goý, parahat ýurdumyzda halkymyzyň eşretli zamanada asuda ýaşaýşyny üpjün etmek ugrunda taýsyz tagallalary edýän, ata Watanymyzy bedew batly ösüşler bilen öňe alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun, il¬ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli durmuşa geçirýän beýik işleri elmydama rowaçlyklara beslensin!
Intizar KULLYÝEWA,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniт mugallymy.