CLAAS kompaniýasynyň işgärleri tarapyndan onlaýn ulgamda sapaklaryň gurnalyşy

S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň we “UMAX Trade GmbH” nemes kompaniýasynyň arasynda Berlin şäherinde 2016-njy ýylyň 29-njy awgustynda bilim ulgamynda baglaşylan özara hyzmatdaşlyk Memorandumyna laýyklykda OOO CLASS Vostok atly kabul edilen meýilnama boýunça 02.03.2021ý. dan 07.04.2021ý. çenli (80 minutdan 9 okuw güni) aralykda biziň uniwersitetimiziň mugallymlary we talyplary bilen CLASS tehnikasy boýunça onlaýn sessiýalary gurnalyp geçirildi.

Onlaýn sapaklaryň dowamynda “Däne ýygnaýan kombaýnlaryň esaslary”, “Däne ýygnaýan kombaýnlaryň ulanyş netijeliligini ýokarlandyrmak”, “Traktorlaryň esaslary”, “Traktorlaryň ulanyş netijeliligini ýokarlandyrmak ”, “Telemetriýa tejribede”, “Oba hojalyk maşynlaryndaky gidrawlika ulgamlarynyň esaslary”, “Oba hojalyk maşynlaryndaky elektrogurnawlaryň esaslary”, “Oba hojalyk maşynlarynyň näsazlyklaryny anyklaýyş esaslary” ýaly wajyp temalara degişli bolan leksiýalar diňlenildi.

Hemme temalar boýunça sapaklarda mugallymlar we talyplar tarapyndan birnäçe soraglar berildi. Öz gezeginde her çykyş eden bolsa seredilýän soragyň manysyny doly açmaga yhlas edip sowatly jogap bermäge öz başarnyklaryny görkezdiler. Bu sapaklaryň geçirilmegine bolsa Iwan Sarosek, Fýodor Kolesnik, Aleksandr Nikitin, Igor Sobeşýanskiý, Sergeý Butow we Ýewgeniý Kuşenko ýaly sowatly ussat mugallymlar çagyryldy.

Hususanda, leksiýalarda däne ýygnaýan kombaýnlaryň soňky görnüşleriniň käbir aýratynlyklary, şeýle hem endigan berilýän maddany döweklemäge we onuň ygtybarly hiline, däneli-samanly massasynyň işläp geçiriş ulgamyna, däne arassalaýan gözeneklerine howa akymynyň berlmegini kämilleşdirmäge, bunkerden gidrofisirlenen düşüriş ulgamyna degişli täze işläp taýýarlamalar baradaky maglumatlar getirildi.

CLASS kompaniýasynyň oba hojalyk tehnikalarynyň soňky goýberilýän görnüşlerinde ýerine ýetirilýän işleriň netijeliligine we hiline gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän elektron ulgamlary bilen üpjün edilen esasy önümçilik böleklerine uly üns berilen. Bu öz gezeginde abatlaýyşa we hyzmat edilmäge bolan harajatlary peseltmäge, ol bolsa öz gezeginde oba hojalyk işgärleriniň gymmat bahaly wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berýär.
Nuryýew Hakberdi,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalygy uniwersitetiniň Oba hojalyk maşynlary kafedrasynyň mugallymy