Döwlet baýdagy-mukaddesligiň nyşany

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Tugumyzyň astynda eziz Watanymyzda gerimi boýunça deňi-taýy bolmadyk özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar, durmuşyň ähli ugurlarynda belent sepgitlere ýetilýär. Bu günki gün Türkmenistanyň Döwlet baýdagy tutuş dünýäde tanalyp, oňyn Bitaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk, sebit we dünýä möçberinde dostlukly gatnaşyklar we netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde guralýan ýurdumyzyň daşary ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlaryny özünde jemleýär. Hormatly Prezidentimiziň: “ Halkymyzyň kalby deý nurana, tebigatymyz kimin owadan Döwlet baýdagymyz zeminiň halklaryny dostluga, hoşniýetlilige çagyrýar, biziň ynsanperwerlik, parahatçylyk, asudalyk, berkararlyk ýörelgelerimizi dünýä ýaýýar, halkymyzy beýik maksatlara alyp barýan ýollarda mäkäm jebisleşdirýär” diýen çuňňur paýhasly jümlesi halkymyzyň her bir raýatynyň ýüreginde Watanymyza, halkymyza, döwlet nyşanlarymyza ummasyz söýgi döredýär. Türkmen halkynyň baş müň ýyllyk taryhynyň dowamynda mukaddeslik hasaplanylyp gelinen Döwlet baýdagy, Döwletimiziň özbaşdaklygynyň, Garaşsyzlygynyň, baky Bitaraplygynyň, berkararlygynyň, milletimiziň beýikliginiň, döredijiliginiň, milli buýsanjyň beýik nyşany. Şöhratly taryhymyza ser salyp görenimizde ady dünýä ýaň salan türkmen döwletleriniň her birinde döwletiň şanyna, şöhratyna kybapdaş baýdaklary bolupdyr. Beýik Seljuk türkmen döwletiniň baýdagynda mertligiň, gaýduwsyzlygyň, batyrlygyň nyşany hökmünde iki kelleli bürgüdiň we ok ýaýyň şekili şekillendirilen bolsa, Gaznaly türkmen döwletiniň baýdagynda asudalygyň, agzybirligiň, parahatlygyň nyşany bolan ýarym aý bilen humaý guşy şekillendirilipdir. Söweşlere gidilende baýdak mukaddeslik hasaplanyp, ýörite goşunyň öňünden baýdak göterýän nökerler ýöräpdir. Baýdagy mert, gaýduwsyz, batyr ýigitler göteripdirler. Olar baýdagy gözüniň göreji dek gorap saklamaklygy özlerine mertebe hasaplapdyrlar. Söweş pursaty baýdaga gözi düşen her bir mert gerçek ruhlanyp, gaýduwsyzlyk bilen söweşipdirler. Çünki baýdak ar-namys, abraý hem-de agzybirlik hökmünde kabul edilipdir. Gadymy taryhy ýazuw çeşmelerinde oguzlaryň tuguna altyn sapak bilen tikilen böri kellesiniň görk berendigi aýdylýar. Taryhda uly yzlary goýan Gök türkmenler döwletiniň baýdagynda hem böriniň şeklini görmek bolýar. Ondan soňky döwürlerde söweşde batyrlykda tapawutlanan goşun bölümlerine böriniň şeklindäki tuglary hormat nyşany hökmünde gowşurypdyrlar. Biziň baýdagymyz baky ýaşaýşyň reňki bolan ýaşyl reňkde bolup, baýdagymyzda jebisligi, agzybirligi, mizemezligi alamtlandyrýan aý, ýyldyzyň şekili, bäş welaýatyň dogandygyny subutlandyrýan haly gölleriniň şekili, şeýle hem parahatçylygy, asudalygy bildirýän zeýtun baldagynyň şekili ýerleşdirilen. Döwlet Baýdagy berkararlygyň, bagtyýarlygyň- beýik mukaddesligi. Ol her bir ynsanyň göwün buýsanjy. Türkmen gerçek goç ýigitleri mukaddes topragymyza dyzlaryny epip, Döwlet Tugumyzy öpüp ata Watana, mähriban halkymyza, hormatly Prezidentimize wepaly gulluk etjekdiklerini kasam edýärler. Dünýäde uly abraýa we beýik ösüşlere eýe bolan döwletimiziň mukaddes baýdagy halkymyzy, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni şöhratlandyrýan, ýaş nesillerimizi täze üstünliklere ruhlandyrýan beýik güýçdür.

Begmyrat Höwezow,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba

hojalygy uniwersitetiniňWeterinar
Weterinar lukmançylygy fakultetiniň 2-nji ýyl talyby