HALKYŇ EBEDI MIRASY

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly Berdimuhamedow:

– Biziň beýik pederlerimiz parahatçylygy gorap, ölmez-ýitmez şöhrat gazandylar. Biz merdana watandaşlarymyzyň söweş edermenligi we ak ýürekden çeken zähmeti bilen külli adamzadyň öňünde bitiren beýik işlerine tüýs ýürekden guwanýarys.

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Ýeňiş gününiň öň ýanynda 1941–1945-nji ýyllaryň Beýik watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli geçirilen “Pederlerimiziň gahrymançylygy ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemegiň nusgasydyr” atly professor-mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda geçirildi.

Ylmy maslahatyň umumy mejlisi uniwersitetiň uly mejlishanasynda sagat 1500 –da başlandy. Umumy mejlisde 5 sany doklad (nutuk) diňlenildi. Maslahatda “1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda türkmen halkynyň görkezen edermenlikleri”, “Gahryman pederlerimiziň edermenligi biz ýaşlara görelde mekdebidir., “Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet guşy” atly eseri uruş ýyllarynyň taryhyny öwrenmekde gymmatly çeşmedir” atly we başga çykyşlar diňlenildi.

Maslahat üç ýerde dowam etdirilip, birinji “Watan gerçekleriniň şöhratly ýoly watansöýüjiligiň beýik mekdebidir”, ikinji “Ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek mukaddes borjumyzdyr”, üçünji “Ylym – ösüşleriň ygtybarly binýady” atly bölümlerde 100-den gowrak çykyşlar diňlenildi. Şol maslahatyň üçünji bölümine uniwersitetiň dosenti Işanmuhammet Handöwletow ýolbaşçylyk etdi.

Bu maslahatlarda çykyş edenler uruş ýyllarynda Türkmenistanly merdanalaryň görkezen gahrymançylyklary, zähmetde işlap, urşuň tiz gutarmagyna eden ýardamlary barada saldamly çykyş etdiler. Bu barada Central Azia.news saýtynda habar berildi.

Türkmenistanda Ýeňiş güniniň giňden bellenilip uruş gahrymanlary, uruşa gidenleriň yzynda galyp, zähmet çeken ýaşulylar, aýallar we ýetginjekleriň üstünlikleri barada giňişleýin wagyz-nesihat işleri geçirmeklik göz öňünde tutulýar.

Maslahatda Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan 200-den gowrak adam S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde zähmet çekip, ýaşlary Watançylyk ruhunda terbiýelemäge özleriniň saldamly goşantlaryny goşandyklary bellenildi.

Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistandan 300 müň esgeriň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşandygyny we olardan 104 adamyň “Sowet Soýuzynyň Gahrymany” diýen beýik ada mynasyp bolandygyny belläp geçdiler.

Myrat Durdyýew

Oba hojalygyny elektrikleşdirmek we awtomatlaşdyrmak kafedrasynyň müdüri