“John Deere” okuw merkezinde 6M seriýaly traktorlaryň tehniki gözden geçirişleri boýunça okuwlar.

Oba hojalygynyň mehanizasiýasy fakultetiniň professor-mugallymlar düzüminiň maglumat tanyşlyk derejesini we talyplaryň taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň ýolbaşçylarynyň, şeýle hem oba hojalygynyň mehanizasiýasy fakultetiniň ýolbaşçylarynyň haýyşy boýunça 15.03 2021ý. we 17.03 2021ý. “Agri” IPC (International Progress Consult) bileleşik kärhanasynyň tehniki goldaw we okuw boýunça menedžeriniň, t.y.k. Öwezgeldi Kakabaýewiň gatnaşmagynda giňişleýin okuwlary gurnalyp geçirildi. Olarda oba hojalyk önümini ýetişdirmegi bilen meşgullanýan Türkmenistanyň telekeçilerine we daýhan hojalyklaryna getirilip gowşurylýan 6M seriýaly köpugurly sürüm traktorlarynyň umumy gurluşyna degişli temalar boýunça soraglaryna seredip geçildi.

Ö. Kakabaýew leksiýa geçip dur.

6110М, 6125М, 6140М, 6155М, 6175М, 6195М seriýaly uniwersal sürüm traktorlar hatarynyň gurluşy boýunça tanyşdyryş sapaklarynyň dowamynda şu seriýaly traktorlaryň belgilenmegine, gurulyş we tehniki häsiýetnamasyna, dolandyryş ulgamlaryna, olary degişli güýçdan agregatlary bilen üpjünlemek, şeýle hem hereketlendiriş ulgamynyň elektron dolandyrylyşy, gurlyş aýratynlygyna we olara ideg etmeklige degişli soraglara seredilip geçildi.

Şol soraglaryň düzüminde traktorlaryň şertli belgilenmegine, şol seriýanyň dürli hereketlendirijiler bilen üpjünlemegine, olaryň belgilenmek aýratynlygyna, bolup biljek näsazlyklarynyň şertli belgilerine (kodlaryna) we üýze çykýan näsazlyklaryny aradan aýyrmak çäreleriniň sanawyna seredildi.

“John Deere” kompaniýasynyň 6М seriýaly traktorlarynyň dürli görnüş hatary.

Traktoryň belgilenmek çyzgysy.

Şeýle hem şol sapaklaryň dowamynda traktorlaryň hereket geçirijileriniň (transmissiýanyň) dürli görnüşine degişli soraglara, aýlow gurbatynyň geçiriliş diapazonlaryna, gurbatyň el bilen şeýle hem awtomatiki tertipdäki dolandyrylmagyndaky sarp edilmek derejesine, ýagny traktorlaryň güýç agregatyna täsir edýän güýje baglylykda üýtgeýänligine seredildi.

Täze traktorlaryň güýç geçiriji bölegi.

Ondan soň sapakda 6M seriýaly traktorlaryň iş wagtynda birnäçe işleriň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän gidrawliki ulgamynyň görnüşlerine we aýratynlyklaryna seredildi. Ulgamda suwuklygyň ýokary basyşyny üpjün edýän aksial-porşenli sorup eterijiler bilen enjamlaşdyrylan we traktorlarda oturdylyp köptaraply işi üpjün edýän gidrawliki ulgamynyň aýratynlyklaryna köp üns berildi. Bu nasoslar adaty (iň kiçi) 37-45 bar. dan ýokary (maksimal) 200-210 bar. çenli zerurlygyna görä basyşy üpjün edip bilýär. Sapaklaryň dowamynda dişli (şesternýaly) we porşenli nasoslaryň deňeşdirmeleri, basyşynyň we akymyň öwezini dolmak hasaplamalarynyň netijeleri getirildi.

Umuman alynanda geçirilen sapaklar diňe professor-mugallymlar topary üçin dälde talyp ýaşlara hem önümgurbatynli netijelerini berdi.

Sapaklar gutarandan soň bolsa professor-mugallymlar we talyplar toparynyň adyndan uniwersitetiň we IPC “Agri” bilelikdäki kärhanasynyň ýolbaşçylaryna ýokary netijeli sapaklary gurnap geçirmäge ýardam berendikleri hem-de gatnaşandyklary üçin ýokary minnetdarlyk sözleri aýdyldy.


S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň
Oba hojalyk maşynlary kafedrasynyň mugallymy
Seýitguly Nurnazarow