TOKAÝ WE SEÝIL BAG HOJALYGY KAFEDRASY

Tokaý we seýil bag hojalygy kafedrasy Agroekologiýa fakultetiniň düzüminde durýar. Bu kafedra 2019-njy ýyldan bäri hereket edýär.

Kafedrada uniwersitetdäki degişli hünärleriň okuw meýilnamalarynyň ýörite dersler toplumynyň düzümine girýän degişli dersler boýunça umumy, tejribelik we amaly okuwlaryny geçirmek bilen, Tokaý we seýil bag hojalygy hünäri boýunça hünärmenleri taýýarlamaklyga ýolbaşçylyk edýär.

Kafedranyň mugallymlary tarapyndan giň möçberlerde alnyp barylýan bagy-bossanlyk işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak, Türkmenistanyň Tokaý kodeksinden gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek, bezeg bag nahallaryny we gülleriniň köpeltmekligi, olara edilýän ideg işlerini kämilleşdirmegiň usullaryny bilmekligiň wajyplygyny esaslandyrmak we bu wezipeleri çuňlaşdyryp öwretmeklik işleri alnyp barylýar.