Sport ýaryşlary uly ruhubelentliklere beslenýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ata Watanymyzyň ähli ugurlarynda uly ösüşler, beýik özgertmeler alnyp barylýar. Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir” parasatly, öňden görüjilikli ýörelgesi esasynda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejeleri has-da ýokarlanýar. Milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, ýurdumyzyň sport älemindäki gazanylýan ösüşleri göreniňde hem has-da göwnüň galkynýar. Türkmen türgenlerimiz halkara derejesinde geçirilýän sport ýaryşlaryna gatnaşyp, öňdäki baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Şeýle hem häzirki wagtda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesiniň welotrek sport toplumynda şu ýylyň 13-17-nji oktýabry aralygynda geçirmek meýilleşdirilýän Welotrek boýunça dünýä çempionatyna hem taýýarlyk işleri ýokary derejede alnyp barylýar. Bu sport ýaryşy Diýarymyzyň kuwwatly sport döwletine öwrülýändigini aýtmak bolar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany diýlip, yglan edilen ýylymyzda biziň S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetimizde hem talyp ýaşlaryň arasynda sport ýaryşlary gyzgalaňly, çekeleşikli hem-de uly ruhubelentlikde geçirildi. Uniwersitetimizde geçirilýän şeýle sport ýaryşlary talyplary berk bedenli, geljege ynamly, ata Watanymyza wepaly, ýurdumyzyň halkara derejesindäki abraýyny has-da belende galdyryjy ýaşlar bolup ýetişmeklerinde uly ähmiýeti bardyr. Ýokary guramaçylyk geçirilýän sport ýaryşlary aýratyn hem talyplaryň ukyp başarnyklarynyň has-da ýokarlanmagyna ýardam berýär. Küşt oýnamak bolsa talyplaryň pikirleniş ukyplarynyň has-da ösmegine, olaryň ugurtapyjylygynyň kämilleşmegine itergi berer. Göreş, boks ýaly sportlar bolsa ýaşlaryň berk bedenli, sagdyn ruhly bolmagyna şeýle hem olaryň duýgurlygynyň ösmegine getirýär. Uniwersitetimizde ýygy-ýygydan geçirilýän sport bäsleşikleriniň biri hem stoluň üstünde oýnalýan tenisdir. Bu geçirilýän bäsleşigiň hem jemgyýetçilik ähmiýeti has-da uludyr. Häzirki wagtda ýaşlarymyz kompýuter tehnologiýalaryndan, ösen internet ulgamyndan ýokary derejede, işjeň peýdalanýarlar. Sportuň stoluň üstünde oýnalýan görnüşi bolsa gözleriň kadaly dynç almagynda uly ämiýeti bardyr. Sportuň dürli görnüşleri bilen birlikde şu ýylyň fewral aýynyň 22-den mart aýynyň 19-y aralygynda talyplaryň arasynda gecirilen sport bäsleşikleri hem uly ruhubelentlige beslendi. Bäsleşikde talyp ýaşlar örän ussatlyk bilen, ýokary derejede çykyş etdiler. Onuň netijesinde oglanlaryň arasynda woleýbol boýunça açyk sport toplumynda geçirilen sport bäsleşiginde Weterinar lukmançylygy fakultetiniň talyplary I orna, Oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy fakultetiniň talyplary II orna, Oba hojalygynyň mehanizasiýasy fakultetiniň talyplary III baýrakly orunlara mynasyp boldular. Şeýle hem ýaglyga towusmak boýunça geçirilen bäsleşikde Oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň talyby I orna, Weterinar lukmançylygy fakultetiniň talyby II orna we Agronomçylyk fakultetiniň talyby III orna mynasyp boldular. Uly ruhubelentlikde geçirilen sport bäsleşiklerinde talyplar ýokary derejede çykyş edip, oglanlaryň hem-de gyzlaryň arasynda sportuň ýeňil atletika (estafeta) boýunça görnüşi hem çekeleşikli ýagdaýda geçirildi. Onuň netijesinde oglan talyplaryň arasynda geçirilen bu sport bäsleşiginde Oba hojalygynyň mehanizasiýasy fakultetiniň talyplary I orna, Weterinar lukmançylygy fakultetiniň talyplary II orna we Oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň talyplary III orna mynasyp boldular. Sportuň bu görnüşi boýunça gyzlaryň arasynda geçirilen sport bäsleşigi hem çekeleşikli ýagdaýda alnyp baryldy. Gidromeliorasiýa fakultetiniň talyp gyzlaryndan düzülen topar I orna, Oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy fakultetiniň talyp gyzlaryndan düzülen topar II orna hem-de Oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň talyp gyzlaryndan düzülen topar III baýrakly orunlara mynasyp boldular. Sportuň woleýbol görnüşi boýunça talyp gyzlaryň arasynda geçirilen bäsleşik hem çekeleşikli ýagdaýda alnyp baryldy. Onuň netijesinde Gidromeliorasiýa fakultetiniň talyplar topary I orna, Agroekologiýa fakultetiniň talyplary II orna, Aşgabat Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyplar topary III orna mynasyp boldular. Küşt boýunça oglan talyplaryň arasynda geçirilen sport bäsleşiginde Oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy fakultetiniň talyplary I orny, Weterinar lukmançylygy fakultetiniň talyplary II orny we Aşgabat Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyplary III orny eýelediler. Sportuň bu görnüşi boýunça gyzlaryň arasynda geçirilen bäsleşikde I orna Gidromeliorasiýa fakultetiniň talyplary, II orna Weterinar lukmançylygy fakultetiniň talyplary, III orna Aşgabat Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyplary eýe boldular. Şeýle hem düzzüm boýunça oglanlaryň arasynda geçirilen sport bäsleşiginde I orna Gidromeliorasiýa fakultetiniň talyplary, II orna Aşgabat Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyplary, III orna Oba hojalygynyň mehanizasiýasy fakultetiniň talyplary mynasyp boldular. Munuň bilen birlikde düzzüm boýunça gyzlaryň arasynda geçirilen bäsleşikde Aşgabat Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyplary I orna, Weterinar lukmançylygy fakultetiniň talyplary II orna we Oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň talyplary III orna eýe boldular. Şu ýylyň mart aýynyň 09-19-y aralygynda geçirilen futbol boýunça geçirilen sport bäsleşiginde I orna Gidromeliorasiýa fakultetiniň talyplary, II orna Oba hojalygynyň mehanizasiýasy fakultetiniň talyplary hem-de Weterinar lukmançylygy fakultetiniň talyplary III orna mynasyp boldular Halkymyzyň sagdyn hem-de bagtyýar ýaşamagy ugrunda ýadawsyz tagallalary edýän hem-de bu ugurda giň gerimli özgertmeleri durmuşa geçirýän Hormatly Prezidentimiziň, Mähriban hem Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun, umumadamzat bähbitli başlangyçlary uly ruhubelentliklere beslensin!
Goýunçyýew Begenç
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň
Oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy fakultetiniň mugallymy